start | dodaj do ulubionych  |  kontakt

Strona główna

29.05.2018

Walne zebranie członków KOLOT

 

Zapraszamy wszystkich członków Kluczborsko-Oleskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej do udziału w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym, które odbędzie się w dniu 19 czerwca 2018 r. o godzinie 10.00 w pierwszym terminie lub o godzinie 10.15 – w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Kluczborku, ul. Katowicka 1.

Członkowie, którzy zalegają ze składkami nie będą mogli korzystać z prawa do głosowania w trakcie obrad. Jednocześnie informuję, że będzie możliwość opłacenia składki członkowskiej przed rozpoczęciem Walnego Zebrania.
 


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania, przywitanie gości i stwierdzenie prawomocności obiad.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu KOLOT za lata 2014-2017.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego z działalności Zarządu za lata 2014-2017.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za lata 2014-2017.
8. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi KOLOT za ubiegłą kadencję.
10. Przerwa.
11. Wybór nowych władz Stowarzyszenia KOLOT na następną kadencję:

a. Prezesa
b. dwóch Wiceprezesów
c. Sekretarza
d. Skarbnika
e. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
f. Sekretarza
g. trzech członków

12. Dyskusja, wolne wnioski i zapytania.
13. Podjęcie Uchwał.
14. Wystąpienie Prezesa.
15. Podsumowanie i zakończenie obrad.


 

Dokumenty na Walne Zebranie:

 

  Sprawozdanie merytoryczne z działalności KOLOT za 2017 rok.

  Sprawozdanie finansowe KOLOT za 2017 r.



 

 

Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna