start | dodaj do ulubionych  |  kontakt

Strona główna

19.04.2021
Wskocz do sieci

Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna (KOLOT) przystąpiła do projektu pt. „Wskocz do sieci”, który jest realizowany przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego oraz Doradztwo Ekonomiczno-Finansowe Sp. z o.o. ze Świdnicy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.9 Rozwój ekonomii społecznej na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


Celem projektu jest rozwój potencjału społeczno-ekonomicznego podmiotów z grupy docelowej poprzez poszerzenie oferty wsparcia doradczego i szkoleniowego w zakresie tworzenia i rozwijania regionalnej i ponadregionalnej sieci przedsiębiorstw w tym partnerstw, klastrów, konsorcjów spółdzielczych działających na rynku komercyjnym.

Projekt skierowany do Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) oraz sektor małych, średnich przedsiębiorstw (MŚP) realizowany jest na obszarze czterech województw: dolnośląskiego, wielkopolskiego, lubuskiego i opolskiego. Chodzi o to, aby uczestnicy, korzystając z indywidualnego wsparcia doradczego i czerpiąc wzajemnie ze swojej wiedzy i doświadczenia, chcieli przystąpić do istniejących już klastrów i byli zdolni do stworzenia ponadregionalnej sieci branżowej PES.

 Działania w ramach projektu:
- diagnoza potrzeb grupy docelowej stanowiąca podstawę do udzielenia wsparcia adekwatnego do potrzeb
- wsparcie doradczo-szkoleniowe zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami
- spotkania networkingowe poświęcone inicjowaniu partnerstw/sieci/klastrów/konsorcjów oraz dołączaniu do istniejących klastrów biznesowych
- tworzenie ponadregionalnej sieci branżowej
- kompleksowe wsparcie dla nowo utworzonej sieci branżowej oraz klastrów w tym przede wszystkim wsparcie w umożliwieniu trwałości porozumień dzięki zwiększeniu widoczności i budowaniu marki
- wymiana dobrych praktyk dot. dołączania do klastrów oraz tworzenia sieci branżowych

Co zyska KOLOT:
- stałą opiekę specjalisty ds. przedsiębiorczości społecznej
- indywidualne doradztwo eksperta (ok. 4 000 zł/podmiot)
- wsparcie marketingowe (ok. 1 000 zł/podmiot )
- szkolenia i networking
- wizyty studyjne
- dostęp do bazy dobrych praktyk
- uczestnictwo w targach krajowych i międzynarodowych
- seminaria


Oprac. na podstawie materiałów dot. projektu „Wskocz do sieci”

 

 

Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna